Προσοχή

Εκτύπωση

Όλα τα παραπάνω ισχύουν εφόσον και μόνο ο οδηγός δεν έχει παραβιάσει τον Κ.Ο.Κ.